६० रुपियाँको सुरुवात !!!


360 Days Service


सदस्यहरुलाई सार्वजनिक विदाको दिनहरुमा पनि सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ३६० दिन सेवा सञ्चालन गरिएको ।

सार्वजनिक विदाको दिन कार्यालय खुल्ने समय 
विहान १०:३० बजे देखि दिनको १:३० बजे सम्म

061-538567

GOLDEN SAACOS IN STATISTICS
  • Share Capital : 5,45,00,300.00
  • Total Saving : 47,36,71,400.89
  • Total Outstanding Loan : 36,06,18,829.19
  • Total Member : 6782
    (Male: 2751 Female: 3998 Other: 33)
  • Minor Member : 1428
  • Total Assets : 62,55,17,255.59
  • No. of Employee: Regular Staffs: 20
  • Note: Up to Dec. 15, 2020 Mangsir 30, 2077

SOCIAL MEDIA